Cho tam giác ABC. E là điểm trên BC sao cho BE= 3xEC. G là điểm trên AC sao cho aG=GC. EG cắt AB kéo dài tại D. Mình cắt bớt ý a) rồi nhé b, So sánh

Photo of author

By Athena

Cho tam giác ABC. E là điểm trên BC sao cho BE= 3xEC. G là điểm trên AC sao cho aG=GC. EG cắt AB kéo dài tại D.
Mình cắt bớt ý a) rồi nhé
b, So sánh S tam giác BDG và CDG
c, So sánh DG và GE
Với cả giải theo kiểu lớp 5 nhé. Chụp rõ giải thích phần so sánh rõ ràng nhé. Mai mình nộp gồi:<
Leave a Comment