Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh rằng vecto AM + vecto BN + vecto CP = vecto O

Photo of author

By Ariana

Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh rằng vecto AM + vecto BN + vecto CP = vecto O

0 bình luận về “Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh rằng vecto AM + vecto BN + vecto CP = vecto O”

Viết một bình luận