Cho tam giác ABC. Trên AC lấy điểm M sao cho AM = MC. Điểm K trên BM, AK, CK lần lượt cắt BC và AB tại D và E. Diện tích Tam giác BKE = 40cm2, Diện tí

Photo of author

By Josie

Cho tam giác ABC. Trên AC lấy điểm M sao cho AM = MC. Điểm K trên BM, AK, CK lần lượt cắt BC và AB tại D và E. Diện tích Tam giác BKE = 40cm2, Diện tích tam giác AKE = 20cm2. Tính diện tích AKC.
Vẽ hình thôi nhé, nhanh giùm, nhanh cho CTLHN
Viết một bình luận