. Số nguyên k nhỏ nhất để phương trình (2k – 1)x2 – 5x + 3 = 0 vô nghiệm là: A.2 B.-2 C2 D1

Photo of author

By Valentina

. Số nguyên k nhỏ nhất để phương trình (2k – 1)x2 – 5x + 3 = 0 vô nghiệm là:
A.2 B.-2 C2 D1
Viết một bình luận