Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B= 30 độ , AB=6cm a) giải tam giác vuông ABC b) tính chu vi và diện tích tam giác ABC

Photo of author

By Josie

Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B= 30 độ , AB=6cm
a) giải tam giác vuông ABC
b) tính chu vi và diện tích tam giác ABC
Leave a Comment