cho tam giác abc vuông tại b ,đường cao bh, ab=9cm ,bc=12cm a) c/m tam giác abc đồng dạng với tam giác ahb b) c/m bc2=CH.AC

Photo of author

By Savannah

cho tam giác abc vuông tại b ,đường cao bh, ab=9cm ,bc=12cm
a) c/m tam giác abc đồng dạng với tam giác ahb
b) c/m bc2=CH.AC
Leave a Comment