Cho thanh Cu( dư) vào 200 ml dung dịch AgNO3 nồng độ x M . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn tăng 1,52 gam so với ban đầu.

Photo of author

By Eva

Cho thanh Cu( dư) vào 200 ml dung dịch AgNO3 nồng độ x M . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn tăng 1,52 gam so với ban đầu. . Tìm x. ( mọi ng giải hộ mình vs )

0 bình luận về “Cho thanh Cu( dư) vào 200 ml dung dịch AgNO3 nồng độ x M . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn tăng 1,52 gam so với ban đầu.”

 1. Đáp án:

   0,1 M

  Giải thích các bước giải:

  \[Cu + 2AgN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2Ag\]

  gọi a là số mol Cu tham gia

  ta có

  2ax108-64a=1,52

  =>a=0,01 mol

  =>nAgNO3=0,01×2=0,02 mol

  x=CMAgNO3=0,02/0,2=0,1 M

Viết một bình luận