Cho tứ giác ABCD , biết góc A : B : C : D = 1 : 2 : 3 : 4 a, Tính các góc của tứ giác b, CM :AB//CD c, Gọi giao điểm của AD và BC là E . Tính các góc

Photo of author

By Gabriella

Cho tứ giác ABCD , biết góc A : B : C : D = 1 : 2 : 3 : 4
a, Tính các góc của tứ giác
b, CM :AB//CD
c, Gọi giao điểm của AD và BC là E . Tính các góc của tam giác EDC
Leave a Comment