Cho từ từ 100ml dung dịch Na2CO3 1M vào 100ml dụng dịch HCl 1,5M . Sau PƯ thu đc dụng dịch X và V lít khí CO2 (đktc) Tính giá trị của V

By Mackenzie

Cho từ từ 100ml dung dịch Na2CO3 1M vào 100ml dụng dịch HCl 1,5M . Sau PƯ thu đc dụng dịch X và V lít khí CO2 (đktc)
Tính giá trị của V

0 bình luận về “Cho từ từ 100ml dung dịch Na2CO3 1M vào 100ml dụng dịch HCl 1,5M . Sau PƯ thu đc dụng dịch X và V lít khí CO2 (đktc) Tính giá trị của V”

 1. Đáp án:

   $V_{CO_2}=1,68$ lít

  Giải thích các bước giải:

   Cho từ từ $Na_2CO_3$ vào HCl thì phản ứng như sau

  $Na_2CO_3 +2 HCl \to 2NaCl + CO_2 + H_2O$

  Ta có: $n_{Na_2CO_3}=0,1 mol$ 

  $n_{HCl}=0,15 mol$

  Vì $n_{HCl} <2n_{Na_2CO_3}$ -> $Na_2CO_3$ dư

  -> $n_{CO_2}=1/2n_{HCl} =0,075 mol$ -> $V_{CO_2}=0,075.22,4=1,68$ lít

  Trả lời

Viết một bình luận