Cho x + y = 1. Tính giá trị của biểu thức: C = $x^{3}$ + $y^{3}$ + 3xy . ($x^{2}$ + $y^{2}$) + 6$x^{2}$$y^{2}$ . (x + y)

Photo of author

By Aubrey

Cho x + y = 1. Tính giá trị của biểu thức:
C = $x^{3}$ + $y^{3}$ + 3xy . ($x^{2}$ + $y^{2}$) + 6$x^{2}$$y^{2}$ . (x + y)
Viết một bình luận