bác nguyên muốn lát nề cho 1 mảnh sân HCN có CD16m CR12m .loại gạch lát nền được sử dụng là gạch hình vuông có cạnh dài 40cm .hỏi bác nguyên phải sử d

Photo of author

By Valentina

bác nguyên muốn lát nề cho 1 mảnh sân HCN có CD16m CR12m .loại gạch lát nền được sử dụng là gạch hình vuông có cạnh dài 40cm .hỏi bác nguyên phải sử dụng bao nhiêu viên gạch.(coi mạch vữa kh đáng kể) lớp 6 giải nhanh giúp mình với
Viết một bình luận