cho xy=2 chứng minh x^2+y^2 lớn hơn hoặc bằng 4(x-y) giúp mình đi

Photo of author

By aihong

cho xy=2 chứng minh x^2+y^2 lớn hơn hoặc bằng 4(x-y) giúp mình đi
Leave a Comment