Cho x,y là số dương thoả mãn x^2+y^2=1 Tính GTNN của D=1/x +1/y

Photo of author

By Savannah

Cho x,y là số dương thoả mãn x^2+y^2=1
Tính GTNN của D=1/x +1/y
Leave a Comment