Chọn hàm số y= 3X^2 + x -5. Câu a) viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm M(1, -1). Câu b) viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hà

Photo of author

By Adalyn

Chọn hàm số y= 3X^2 + x -5. Câu a) viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm M(1, -1). Câu b) viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có Xo= -2.
Leave a Comment