Chứng minh A >1/5 biết rằng A = 1/5² + 1/6² + … + 1/2016²

Photo of author

By Amara

Chứng minh A >1/5 biết rằng A = 1/5² + 1/6² + … + 1/2016²

0 bình luận về “Chứng minh A >1/5 biết rằng A = 1/5² + 1/6² + … + 1/2016²”

 1. Đáp án:

   tham khảo ≈∞

  Giải thích các bước giải:

   ` A = 1/(5²) + 1/(6²) + … + 1/(2016²) > 1/5`

  Ta có  : `1/(5^2) > 1/5.6`

  ` 1/(6^2) > 1/(6.7)`

  `………..`

  `1/(2016^2) > 1/(2016 .2017)`

  `__________________________________`

  `A>1/5.6+1/6.7+…+1/2016.2017`

  `A>1/5-1/6+1/6-1/7+…+1/2016-1/2017`

  `A>1/5-1/2017`

  Do ` A + 1/2017 > 1/5 `

  `=>A>1/5(đpcm)`

 2. Đáp án:

  `A>1/5`

  Giải thích các bước giải:

  `A=1/5^2+1/6^2+…+1/2016^2`

  `A=1/5.5+1/6.6+…+1/2016.2016`

  `A>1/5.6+1/6.7+…+1/2016.2017`

  `A>1/5-1/6+1/6-1/7+…+1/2016-1/2017`

  `A>1/5-1/2017`

  `A+1/2017>1/5`

  `A>1/5`

  Vậy `A>1/5`.

Viết một bình luận