Chứng minh a)a-b=0 ⇔a=b b)a-b<0⇔a0⇔a>b

Photo of author

By Alice

Chứng minh
a)a-b=0 ⇔a=b
b)a-b<0⇔a0⇔a>b
Viết một bình luận