Chứng minh: $\dfrac{1}{4cos^{2}x} = \dfrac{4}{sin^{2}x} – \dfrac{1}{4sin^{2}x}.$

By Anna

Chứng minh: $\dfrac{1}{4cos^{2}x} = \dfrac{4}{sin^{2}x} – \dfrac{1}{4sin^{2}x}.$

0 bình luận về “Chứng minh: $\dfrac{1}{4cos^{2}x} = \dfrac{4}{sin^{2}x} – \dfrac{1}{4sin^{2}x}.$”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  \frac{1}{{4{{\cos }^2}x}} = \frac{4}{{{{\sin }^2}2x}} – \frac{1}{{4{{\sin }^2}x}}\\
   \Leftrightarrow \frac{1}{{4{{\cos }^2}x}} + \frac{1}{{4{{\sin }^2}x}} = \frac{4}{{{{\left( {2\sin x.\cos x} \right)}^2}}}\\
   \Leftrightarrow \frac{{{{\sin }^2}x + {{\cos }^2}x}}{{4{{\sin }^2}x.{{\cos }^2}x}} = \frac{4}{{4.{{\sin }^2}x.{{\cos }^2}x}}\\
   \Leftrightarrow \frac{1}{{4{{\sin }^2}x.{{\cos }^2}x}} = \frac{4}{{4{{\sin }^2}x.{{\cos }^2}x}}\left( {ktm} \right)
  \end{array}$

  => Em xem lại đề xem đã chép đúng chưa nhé.

  Trả lời

Viết một bình luận