Chứng minh được Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới.

Photo of author

By Josephine

Chứng minh được Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới.

0 bình luận về “Chứng minh được Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới.”

 1. $\text{Công xã Pa-ri là nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa. Đây là}$

  $\text{lần đầu xuất hiện kiểu nhà nước phục vụ của nhân dân vì quyền lợi}$

  $\text{của nhân dân, khác với các kiểu nhà nước như Phong}$

  $\text{kiến, Tư sản, Chủ nghĩa Tư bản,…}$

  $\text{⇒ Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới.}$

 2. – Công xã Pari là nhà nước kiểu mới vì :

  + Nhà nước đã ban hành nhiều sắc lệnh để phục vụ quyền lợi của nhân dân

  `=>` Phục vụ nhân dân lao động

  `=>` Là nhà nước kiểu mới : ” Của dân, do dân và vì dân “.

Viết một bình luận