Chứng minh rằng không thể chia 1 tập hợp gồm 18 số tự nhiên liên tiếp thành 2 tập hợp A,B rời nhau sao cho tích A = tích B

Photo of author

By Natalia

Chứng minh rằng không thể chia 1 tập hợp gồm 18 số tự nhiên liên tiếp thành 2 tập hợp A,B rời nhau sao cho tích A = tích B
Leave a Comment