Chứng minh rằng với mọi a ∈ Z, ta có: 49 không phải là ước của (a+2) (a+9) +21

By Alice

Chứng minh rằng với mọi a ∈ Z, ta có: 49 không phải là ước của (a+2) (a+9) +21
Viết một bình luận