Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”? (hum chép mạng đou, mai thi rồi hmu D:)

Photo of author

By Clara

Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”?
(hum chép mạng đou, mai thi rồi hmu D:)
Leave a Comment