Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm (CxHy( A) và H2. Đun nóng X với xúc tác Ni thu được khí Y duy nhất. Tỉ khối hơi của Y s

Photo of author

By Emery

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm (CxHy( A) và H2. Đun nóng X với xúc tác Ni thu được khí Y duy nhất. Tỉ khối hơi của Y so với H2 gấp 3 lần tỉ khối hơi của X so với H2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng khác của Y thu được 22g CO2 và 13,5g H2O. xác định ctct của A
Leave a Comment