có 12 cây bút bi gồm 4 bi xanh và 8 bi đỏ số cách chọn 4 trong đó có đúng 3 bút bi đỏ là

Photo of author

By Brielle

có 12 cây bút bi gồm 4 bi xanh và 8 bi đỏ số cách chọn 4 trong đó có đúng 3 bút bi đỏ là
Leave a Comment