Có 24ô tô chở được 36tân hàng. Hoi 10 ô tô như thê chở đươc bao nhiêu Tân

Photo of author

By Autumn

Có 24ô tô chở được 36tân hàng. Hoi 10 ô tô như thê chở đươc bao nhiêu Tân

0 bình luận về “Có 24ô tô chở được 36tân hàng. Hoi 10 ô tô như thê chở đươc bao nhiêu Tân”

 1. 1 ô tô chở được :

  `36 × 24 = 1,5 (tấn)`

  10 ô tô như thế chở được :

  `1,5 × 10 = 15 (tấn)`

  Đáp số : `15 tấn`

 2. Đáp án:

  `15` tấn 

  Giải thích các bước giải:

  `1` ô tô chở  số tấn hàng là:
  `36:24=1,5(tấn)`
  `10` ô tô chở số tấn hàng là:
  `1,5xx10=15(tấn)`
  Đáp số:`15` tấn

Viết một bình luận