Có 3 con gà đẻ 4 quả trứng trong 2 ngày.Hỏi 1 con gà cần bao nhiêu ngày để đẻ 2 quả?

Photo of author

By Athena

Có 3 con gà đẻ 4 quả trứng trong 2 ngày.Hỏi 1 con gà cần bao nhiêu ngày để đẻ 2 quả?
Leave a Comment