Có 3 hộp thuốc: hộp A gồm 15 lọ tốt và 15 lọ hỏng ; hộp B gồm 17 lọ tốt và 3 lọ hỏng ; hộp C gồm 10 lọ tốt và 10 lọ hỏng. A.Lấy mỗi hộp 1 lọ. Tính xá

Photo of author

By Ariana

Có 3 hộp thuốc: hộp A gồm 15 lọ tốt và 15 lọ hỏng ; hộp B gồm 17 lọ tốt và 3 lọ hỏng ; hộp C gồm 10 lọ tốt và 10 lọ hỏng.
A.Lấy mỗi hộp 1 lọ. Tính xác suất lấy được 2 lọ tốt và 1 lọ hỏng.
B.Chọn ngẫu nhiên 1 hộp rồi từ đó lấy ra 3 lọ. Tính xác suất được 2 lọ tốt và 1 lọ hỏng.
C.Trộn chung 3 hộp rồi từ đó lấy ra 3 lọ. Tính xác suất được 2 lọ tốt và 1 lọ hỏng.
Leave a Comment