Có 3 hợp tử a,b,c đang nguyên phân: _ Hợp tử a nó 3 lần liên tiếp đã sử dựng của môi trường nội bào 98 NST đơn _ Hợp tử b nguyên phân 4 lần liên tiê

Photo of author

By Jasmine

Có 3 hợp tử a,b,c đang nguyên phân:
_ Hợp tử a nó 3 lần liên tiếp đã sử dựng của môi trường nội bào 98 NST đơn
_ Hợp tử b nguyên phân 4 lần liên tiếp. Vào kì giữa của lần nguyên phân cuối ngta điếm đc trong tất cả các tế bào có 224 cromatit
_ Hợp tử c nguphân 5 lần liên tiếp, trong tất cả các tế bào có đc tạo thành chứa 640 NST
Giải thích để xác định 3 hợp tử trên cùng loài hay khác loài
Giúp e vs…e cần gấp!!
Leave a Comment