Có 3 hợp tử a,b,c đang nguyên phân: _ Hợp tử a nó 3 lần liên tiếp đã sử dựng của môi trường nội bào 98 NST đơn _ Hợp tử b nguyên phân 4 lần liên tiê

Photo of author

By Jasmine

Có 3 hợp tử a,b,c đang nguyên phân:
_ Hợp tử a nó 3 lần liên tiếp đã sử dựng của môi trường nội bào 98 NST đơn
_ Hợp tử b nguyên phân 4 lần liên tiếp. Vào kì giữa của lần nguyên phân cuối ngta điếm đc trong tất cả các tế bào có 224 cromatit
_ Hợp tử c nguphân 5 lần liên tiếp, trong tất cả các tế bào có đc tạo thành chứa 640 NST
Giải thích để xác định 3 hợp tử trên cùng loài hay khác loài
Giúp e vs…e cần gấp!!

0 bình luận về “Có 3 hợp tử a,b,c đang nguyên phân: _ Hợp tử a nó 3 lần liên tiếp đã sử dựng của môi trường nội bào 98 NST đơn _ Hợp tử b nguyên phân 4 lần liên tiê”

 1. Đáp án:

  * Hợp tử a

  – Số tế bào tạo ra sau nguyên phân là:

  $2^{3}$ = 8 tế bào

  – Môi trường nội bào cung cấp cho hợp tử 98 NST đơn

  98 : ($2^{3}$ – 1) = 14

  → 2n = 14

  * Hợp tử b

  – Số tế bào tạo ra sau nguyên phân là:

  $2^{4}$ = 16 tế bào

  – Số crômatit ở kì giữa của lần nguyên phân cuối là 224 crômatit

  224 : 16 = 14

  → 2n = 14

  * Hợp tử c

  – Số tế bào tạo ra sau nguyên phân là:

  $2^{5}$ = 32 tế bào

  – Tất cả các tế bào có được tạo thành chứa 640 NST

  640 : 32 = 20 

  → 2n = 20

  ⇒ Hợp tử a và hợp tử b cùng loài với nhau còn hợp tử c khác loài với hợp tử a và hợp tử b

   

Viết một bình luận