có 5 tế bào sinh Linh và 40 tế bào sinh trứng cùng thực hiện giảm phân Tính: Số tinh trùng ,số trứng được tạo ra Số hợp tử được tạo ra Sau khi thụ t

Photo of author

By Athena

có 5 tế bào sinh Linh và 40 tế bào sinh trứng cùng thực hiện giảm phân
Tính:
Số tinh trùng ,số trứng được tạo ra
Số hợp tử được tạo ra Sau khi thụ tinh biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% tinh trùng là 75%
Số hợp tử tạo ra (trứng được thụ tinh )mang đi Ít thấy nở được 12 con vịt . tính hiệu suất nở
Leave a Comment