Có ba ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa đồng thời hai dung dịch (mỗi dung dịch chỉ được chọn một lần) trong số các dung dịch sau : (NH4)2SO4, KNO3, BaCl

Photo of author

By aikhanh

Có ba ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa đồng thời hai dung dịch (mỗi dung dịch chỉ được chọn một lần) trong số các dung dịch sau : (NH4)2SO4, KNO3, BaCl2, NaCl, Pb(NO3)2, NaOH. Hãy cho biết mỗi ống nghiệm chứa hai dung dịch nào ? Trình bày cách phân biệt ba ống nghiệm trên và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

0 bình luận về “Có ba ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa đồng thời hai dung dịch (mỗi dung dịch chỉ được chọn một lần) trong số các dung dịch sau : (NH4)2SO4, KNO3, BaCl”

 1. Ống 1: $(NH_4)_2SO_4, NaCl$

  Ống 2: $BaCl_2, NaOH$

  Ống 3: $KNO_3, Pb(NO_3)_2$ 

  Nhỏ Ba(OH)2 vào các ống nghiệm. Ống 1 có khí mùi khai, kết tủa trắng. Ống 2 không hiện tượng. Ống 3 có kết tủa trắng.

  $(NH_4)_2SO_4+ Ba(OH)_2 \to BaSO_4+ 2NH_3+ 2H_2O$

  $Pb(NO_3)_2+ Ba(OH)_2 \to Pb(OH)_2+ Ba(NO_3)_2$

Viết một bình luận