Có các chất sau: CH4 (1), CH3 -CH3 (2), CH2 =CH2 (3), CH3 -CH=CH2 (4). Những chất có phản ứng được với nước brom là A.1,2

Photo of author

By Savannah

Có các chất sau: CH4 (1), CH3 -CH3 (2), CH2 =CH2 (3), CH3 -CH=CH2 (4). Những chất có phản ứng được với nước brom là
A.1,2 C.2,4
B.3,4 D.1,4

0 bình luận về “Có các chất sau: CH4 (1), CH3 -CH3 (2), CH2 =CH2 (3), CH3 -CH=CH2 (4). Những chất có phản ứng được với nước brom là A.1,2”

Viết một bình luận