Bài 1: a, – 5 < x < 4 b, - 5 lớn hơn hoặc bằng x lớn hơn hoặc bằng 5 c, - 15 lớn hơn hoặc bằng x < 20 d, - 24 < x lớn hơn hoặc bằng 18 e, - 17 < x <

Photo of author

By Cora

Bài 1:
a, – 5 < x < 4 b, - 5 lớn hơn hoặc bằng x lớn hơn hoặc bằng 5 c, - 15 lớn hơn hoặc bằng x < 20 d, - 24 < x lớn hơn hoặc bằng 18 e, - 17 < x < 0 g, - 20 lớn hơn hoặc bằng x < 21

0 bình luận về “Bài 1: a, – 5 < x < 4 b, - 5 lớn hơn hoặc bằng x lớn hơn hoặc bằng 5 c, - 15 lớn hơn hoặc bằng x < 20 d, - 24 < x lớn hơn hoặc bằng 18 e, - 17 < x <”

 1. a, x∈{-4;-3;…;3}

   b,x∈

  c,x∈{-15;-14;-13;-12;…;19}

  d,x≥18

  e,x∈{-16;-15;-14;…..;-1}

  g,x≤-20

 2. @gaukind20008

  #Chuchoctot

  #Kospam

  #Kocoppy

  #XIn clthn

  a) x ∈ {-4;-3;…;3}

  b) x ∈

  c) x ∈ {-15;-14;-13;-12;…;19}

  d) x ≥ 18

  e) x ∈  {-16;-15;-14;…;-1}

  g) x ≤ -20

   

Viết một bình luận