cô giáo có 350 quyển vở cô thưởng cho 25 bạn học sinh khá và một số hs giỏi trung bình mỗi bạn hs khá thưởng 8 quyển vở .Nếu trung bình mỗi bạn hs giỏ

Photo of author

By Lydia

cô giáo có 350 quyển vở cô thưởng cho 25 bạn học sinh khá và một số hs giỏi trung bình mỗi bạn hs khá thưởng 8 quyển vở .Nếu trung bình mỗi bạn hs giỏi được tặng 10 quyển vở thì có bao nhiêu bạn học sih giỏi để tặng hết số vở còn lại ?
không cần giải thích
Leave a Comment