Có thể thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy nước là do A: hiđro không màu, không mùi. B: hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí. C: hiđro

By Faith

Có thể thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy nước là do
A:
hiđro không màu, không mùi.
B:
hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí.
C:
hiđro tác dụng với oxi.
D:
hiđro ít tan trong nước.
11
Quá trình nào làm tăng lượng oxi trong không khí?
A:
Sự quang hợp của cây xanh.
B:
Sự hô hấp của sinh vật.
C:
Sự phân hủy xác các động vật, thực vật.
D:
Sự đốt cháy nhiên liệu.
12
Cho 8,96 lít khí H2 (đktc) tác dụng vừa đủ với O2 (đun nóng). Khối lượng nước tạo thành sau phản ứng là
A:
18 gam.
B:
3,6 gam.
C:
7,2 gam.
D:
9,0 gam.
Nhiệt phân hoàn toàn 31,6 gam KMnO4 thu được V (lít) khí oxi (đktc). Giá trị của V là

A:
4,48.
B:
1,12.
C:
2,24.
D:
3,36.
15
Nhận xét nào sau đây là sai?
A:
Không khí là hỗn hợp của nhiều chất trong đó có khí nitơ, khí oxi…
B:
Chưng cất phân đoạn không khí lỏng thì thu được khí oxi.
C:
Lượng oxi trong không khí giảm đi là do cây xanh quang hợp.
D:
Điện phân nước với chất xúc tác thích hợp thì thu được khí oxi và hiđro.
16
Tính chất nào sau đây không phải của nước?

A:
Tác dụng với hầu hết oxit axit (trừ SiO2 ) tạo thành dung dịch axit tương ứng.
B:
Tác dụng được với hầu hết kim loại ở nhiệt độ thường.
C:
Luôn hóa lỏng ở 0o C.
D:
Tác dụng với một số oxit bazơ như Na2 O, K2 O, CaO, BaO tạo thành dung dịch bazơ tương ứng.
17

0 bình luận về “Có thể thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy nước là do A: hiđro không màu, không mùi. B: hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí. C: hiđro”

 1. Đáp án:

  $1D$

  $2A$

  $3C$

  $4C$

  $5C$

  $6B$

  Giải thích các bước giải:

   1. D. Thu khí hidro bằng phương pháp đẩy nước là do khí hidro ít tan trong nước.

  2. A. Quá trình quang hợp hấp thụ $C{O_2}$ và giải phóng khí ${O_2}$ làm tăng lượng ${O_2}$ trong không khí

  PTHH: $6C{O_2} + 6{H_2}O\xrightarrow[{as}]{{clorophil}}{C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2}$

  3. C

  $2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O$

  $ \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}}} = 0,4mol \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = 0,4.18 = 7,2g$

  4. C

  $2KMn{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}{K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2}$

  ${n_{KMn{O_4}}} = \dfrac{{31,6}}{{158}} = 0,2mol$

  $ \Rightarrow {n_{{O_2}}} = \dfrac{1}{2}{n_{KMn{O_4}}} = 0,1mol \Rightarrow {V_{{O_2}}} = 2,24(l)$

  5. C. Cây xanh quang hợp làm tăng lượng oxi trong không khí và giảm lượng khí cacbonic. Các quá trinh đốt cháy nhiên liệu làm giảm lượng oxi trong không khí

  6.B. Nước chỉ tác dụng với một số kim loại hoạt động mạnh ở điều kiện thường như: $Na$; $Ca$; $K$; $Ba$

  Trả lời
 2. Đáp án:

   1D Hidro ít tan trong nước 

  2c 7,2 g

  3C 

  4B

  Giải thích các bước giải:

  câu2 tính số mol H2 , viết pt 2H2 + O2 -> 2H2O, nH2 = nH2O sau đó tính khối lượng

  câu3 C vì cây xanh quanh hợp sẽ lam tăng khí Õi chứ ko làm giảm

  câu4 B vì nước chỉ tác dụng với 5 kim loại ơ nhiệt độ thuòng là Na Ca Ba K Li

  Trả lời

Viết một bình luận