A) trong một phép chia có dư số chia là 38 thương là 57 và số dư lớn nhất có thể trong một phép chia này Tìm số bị chia B) Tìm một số sao cho khi viết

By Isabelle

A) trong một phép chia có dư số chia là 38 thương là 57 và số dư lớn nhất có thể trong một phép chia này Tìm số bị chia
B) Tìm một số sao cho khi viết chữ số vào bên phải 2009 thì được số có 5 chữ số chia hết cho 16 giúp em với anh chị ơi

0 bình luận về “A) trong một phép chia có dư số chia là 38 thương là 57 và số dư lớn nhất có thể trong một phép chia này Tìm số bị chia B) Tìm một số sao cho khi viết”

 1. a) Vì số dư luôn nhỏ hơn số chia nên theo đề bài, số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia, mà số chia là 38 nên số dư là 37.

  Số bị chia là:

    `57“ד38“+“37“=“2203`

               Đáp số: 2203

  b) Gọi a là số cần tìm.

  Khi viết chữ số đó vào bên phải số 2009 thì ta được một số là $\overline{2009a}$.

  Theo đề bài ra, ta có: $\overline{2009a}$`:“16“=“125`( dư $\overline{9a}$)

  ⇒$\overline{9a}$ chia hết cho 16.

  Mà a là số một chữ số

  Nên a bằng 6 thì chia hết cho 16.

  Vậy số phải tìm là 6.

  Trả lời
 2. @NOOB

  a) số chia là 38 thì số dư lớn nhất có  thể là : 37 

  Nên Số bị chia là :

  57 x 38 + 37 = 2203

  b) 6 chỉ có nó chia hết cho 16 khi nên 2009

                                            * Xin hay nhất ! *

  Trả lời

Viết một bình luận