Có ý kiến cho rằng: “Thơ ca bắt rễ từ lòng người, nở hoa nơi từ ngữ”. Em hiểu ý kiển trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ nhận định trên qua bài thơ Nhớ

Photo of author

By Aubrey

Có ý kiến cho rằng: “Thơ ca bắt rễ từ lòng người, nở hoa nơi từ ngữ”. Em hiểu ý kiển trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ nhận định trên qua bài thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ.
Leave a Comment