cold/I/sore throat/love/a/drinks/but/have/I. Giúp mik sắp xếp lại câu này với ạ

By Adalyn

cold/I/sore throat/love/a/drinks/but/have/I.
Giúp mik sắp xếp lại câu này với ạ

0 bình luận về “cold/I/sore throat/love/a/drinks/but/have/I. Giúp mik sắp xếp lại câu này với ạ”

Viết một bình luận