Correct the form of the verbs 1, –…you (fancy) =–.(play)–..badminton? 2, I (prefer) =–(text)-.

By Camila

Correct the form of the verbs
1, ………..you (fancy) …………………(play)……….badminton?
2, I (prefer) ………………..(text)…………………..people
3, TThey (not like) ………………..(eat)………………..out
4. ……………..she (enjoy)…………………(garden)…………………..
5. She (not mind) …………………….(pick)…………………….up her children everyday
6. He (love)…………..(meet)……………..people in person
7. They (not like)………………(communicating)…………………….through emails
8. Hoa (fancy)…………………….(study)…………………..English
9. He (detest)………………..(get)…………………….up early
10. Nam (enjoy)………………..(swim)…………………..very much

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận