KMnO4 + A —-> B + C + Cl2 + D B —-> E + Cl2 E + D —-> F + H2 MnO2 + A —-> C + Cl2 + D Cl2 + F —-> B + KClO + D Giúp e với mn

Photo of author

By Kinsley

KMnO4 + A —-> B + C + Cl2 + D
B —-> E + Cl2
E + D —-> F + H2
MnO2 + A —-> C + Cl2 + D
Cl2 + F —-> B + KClO + D
Giúp e với mn

0 bình luận về “KMnO4 + A —-> B + C + Cl2 + D B —-> E + Cl2 E + D —-> F + H2 MnO2 + A —-> C + Cl2 + D Cl2 + F —-> B + KClO + D Giúp e với mn”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

                         A            B          C                         D

  2KCl → 2K + Cl2

                 E

  2K + 2H2O → 2KOH + H2

                             F

  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O

   

   

 2. 2KMnO4+16HCl->2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O

  2KCl->2K+Cl2

  2K+2H2O->2KOH+H2

  MnO2+4HCl->MnCl2+Cl2+2H2O

  Cl2+2KOH->KCl+KClO+H2O

   

Viết một bình luận