Craking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H2 , ch4,c2h4,c2h6,c3h6,c4h8 và bình chưa bị craking . Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm tr

Photo of author

By Alice

Craking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H2 , ch4,c2h4,c2h6,c3h6,c4h8 và bình chưa bị craking . Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên . Cho A qua bình nước brom dư thấy còn lại 20mol khí . Nếu đót cháy hoàn toàn A thì thu được x mol CO2. Tính hiệu xuất phản ứng tạo hỗn hợp A.
Leave a Comment