Cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 1 tạ 50kg.Sau khi bán đi 25kg gạo mỗi loại thì còn lại lượng gạo nếp =2/5 lượng gạo tẻ.Hỏi lúc đầu có

Photo of author

By Madeline

Cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 1 tạ 50kg.Sau khi bán đi 25kg gạo mỗi loại thì còn lại lượng gạo nếp =2/5 lượng gạo tẻ.Hỏi lúc đầu có bao nhiêu kg gao mỗi loại?
Leave a Comment