Bai 1 a)2x-1=3x+5 b)2(x-3)+1=3(1-x)+2 HELP ME

By Iris

Bai 1
a)2x-1=3x+5
b)2(x-3)+1=3(1-x)+2
HELP ME

0 bình luận về “Bai 1 a)2x-1=3x+5 b)2(x-3)+1=3(1-x)+2 HELP ME”

 1. a)2x-1=3x+5

  ⇔ 2x -3x = 5 +1

  ⇔ -x = 6

  ⇔ x = -6

    Vậy x= -6

  b)2(x-3)+1=3(1-x)+2

  ⇔ 2x -6 +1 = 3 -3x +2

  ⇔ 2x – 5 = 5 -3x

  ⇔ 2x +3x = 5 +5

  ⇔ 5x = 10

  ⇔ x = 2

    Vậy x= 2

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm