d, ax^2+a^2y-7x-7y e, ax^2+ay-bx^2-by f, x(x+1)^2+x(x-5)-5(x+1)^2

Photo of author

By aikhanh

d, ax^2+a^2y-7x-7y
e, ax^2+ay-bx^2-by
f, x(x+1)^2+x(x-5)-5(x+1)^2
Viết một bình luận