Tìm `x,y,z` biết:`10x^2+y^2+4z^2+6x-4y-4xz+5=0`

Photo of author

By Jade

Tìm `x,y,z` biết:`10x^2+y^2+4z^2+6x-4y-4xz+5=0`
Viết một bình luận