Giúp em bài tập hóa lớp 10: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

By mtrend

Đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2):

  • A. ở điều kiện thường là chất khí.
  • B. có tính oxi hoá mạnh.
  • C. tác dụng mạnh với nước.
  • D. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

ariana
Đáp án:

có tính oxi hoá mạnh

Giải thích các bước giải:

adalynn
Đáp án:

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)? 

ở điều kiện thường là chất khí.

có tính oxi hoá mạnh.

tác dụng mạnh với nước.

vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

daisy
Đáp án:

Có tính oxi hóa mạnh

Giải thích các bước giải:

Đặc điểm chung của các đơn chất là có tính oxi hóa mạnh

Còn ở điều kiện thường Flo,clo là chất khí,brom là chất lỏng,iot là chất rắn.

Flo chỉ có tính oxi hóa

lot không tác dụng với nước

brielle
Đáp án:

Đáp án:

 `C,` có tính oxi hóa mạnh

Giải thích các bước giải:

 Các halogen có cấu hình e lớp ngoài cùng là `ns^2np^5` nên khi liên kết hóa học sẽ nhận 1e

`->` Tính oxi hóa

______________

`A.` sai vì chỉ có `F_2` là tác dụng mạnh với nước

`B,` sai vì `F_2` không có tính khử

`D.` sai vì ở điều kiện thường các chất có các thể khác nhau