đặc điểm nào dưới đây thuộc khu công nghiệp tập trung A thường gắn với đồ thị vừa hoặc đô thị lớn B gần nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ C lao

Photo of author

By Remi

đặc điểm nào dưới đây thuộc khu công nghiệp tập trung
A thường gắn với đồ thị vừa hoặc đô thị lớn
B gần nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ
C lao động dồi dào va gần vùng nguyên liệu
D có thị trường tiêu thụ lớn đảm bảo kĩ thuật
Leave a Comment