Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng bao gồm những nội dung chủ yếu nào? Ý nghĩa vủa Đại hội?

By Ayla

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng bao gồm những nội dung chủ yếu nào? Ý nghĩa vủa Đại hội?

0 bình luận về “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng bao gồm những nội dung chủ yếu nào? Ý nghĩa vủa Đại hội?”

 1. * Nội dung:

  – Thảo luận và thông qua hai báo cáo quan trọng:

  + Báo cáo “chính trị” do Hồ Chủ tịch trình bày nêu nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là: “Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại can thiệp Mĩ, giành thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới”.

  + Báo cáoBàn về cách mạng Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày, nêu nhiệm vụ chống phong kiến phải được thực hiện đồng thời với nhiệm vụ chống đế quốc, nhưng làm từng bước, có kế hoạch…

  – Quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai.

  – Thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân làm cơ quan ngôn luận của Đảng.

  – Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng riêng. Ở Việt Nam lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

  – Bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị của Đảng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

  * Ý nghĩa:

  Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng (Tháng 2-1951) đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng. Có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Đại hội được gọi là “Đại hội kháng chiến thắng lợi“.

  Mik xin hay nhất nhé bn 

  Trả lời

Viết một bình luận