dẫn khí hidro h2 đi qau ống nghiệm đựng 4,8 gam đồng II oxit Cuo đun nóng sản phẩm thu được gồm kim loại đồng cu và hơi nước H2O a/viết PTHH của phản

By Brielle

dẫn khí hidro h2 đi qau ống nghiệm đựng 4,8 gam đồng II oxit Cuo đun nóng sản phẩm thu được gồm kim loại đồng cu và hơi nước H2O
a/viết PTHH của phản ứng
b/tính khối lượn kim loại đồng tạo thành
c/tính khối lượn nc tạo thành
d/tính thể tích khí hidro đktc đã phản ứng
mik cần gấp ai giải nhanh đuk vote 5 sao
Viết một bình luận