Dãy nào gồm các oxit đều tác dụng với dung dịch NaOH? A: CO2 , SO2 , P2 O5 , SO3 B: SO2 , MgO, CuO, Ag2 O C: ZnO, FeO, SO2 , CO2 D: CuO, CaO, ZnO,

By Adalyn

Dãy nào gồm các oxit đều tác dụng với dung dịch NaOH?
A:
CO2 , SO2 , P2 O5 , SO3
B:
SO2 , MgO, CuO, Ag2 O
C:
ZnO, FeO, SO2 , CO2
D:
CuO, CaO, ZnO, Al2 O3
Viết một bình luận