Tìm x biết: a, 9(3x- 2)= x( 2-3x) ; b,(x +2)^2- (x-2)(x+2)=0

Photo of author

By Iris

Tìm x biết:
a, 9(3x- 2)= x( 2-3x) ; b,(x +2)^2- (x-2)(x+2)=0

0 bình luận về “Tìm x biết: a, 9(3x- 2)= x( 2-3x) ; b,(x +2)^2- (x-2)(x+2)=0”

 1. Đáp án:

  Bạn tham khảo 

  Giải thích các bước giải:

  $a) 9(3x – 2) = x(2 – 3x)$

  $=> -9(2 – 3x) = x(2 – 3x)$

  $=> -9(2 – 3x) – x(2 – 3x) = 0$

  $=> (2 – 3x)(-9 – x) = 0$

  $=> \left \{ {{x=\frac{2}{3}} \atop {-9 – x = 0}} \right.$

  $ =>\left \{ {{x=\frac{2}{3}} \atop {x=-9}} \right.$

  $b) (x + 2)^2 – (x – 2)(x + 2) = 0$

  $=> (x + 2)[(x + 2) + (x – 2)] = 0$

  $=> (x + 2)(x + 2 + x – 2) = 0$

  $=> (x + 2).2x = 0$

  $=> \left \{ {{x=-2} \atop {x=0}} \right.$

Viết một bình luận