Tìm x biết: a, 9(3x- 2)= x( 2-3x) ; b,(x +2)^2- (x-2)(x+2)=0

By Iris

Tìm x biết:
a, 9(3x- 2)= x( 2-3x) ; b,(x +2)^2- (x-2)(x+2)=0
Viết một bình luận