Dãy nào sau đây gồm các kim loại mạnh hơn Fe? A: Na; Al; Cu B: Al; Mg; Na C: Fe; Al; K D: Al; Au; Mg

By Audrey

Dãy nào sau đây gồm các kim loại mạnh hơn Fe?
A:
Na; Al; Cu
B:
Al; Mg; Na
C:
Fe; Al; K
D:
Al; Au; Mg
Viết một bình luận